Izumiya Koi Farm / 和泉屋養鯉場

TELEPHONE: 81-942-27-2519 FACSIMILE: 81-942-27-2180

2712 Takeshima, Yasutake-machi, Kurume City, Fukuoka Pref., Japan