2018 Autumn koi

2018 Autumn koi

These are the part of koi for sale. Please click each pond.

Mud pond landscape

kiyama

yoshii

kiyotaki upper

kiyotaki middle

kiyotaki lower

tanushimaru

honami

narumizu

Photo of koi

kiyama

yoshii

kiyotaki upper

kiyotaki middle

kiyotaki lower

tanushimaru

honami

narumizu

sasebo

attention
Only koi dealer can participate. Please ask to your nearest koi dealer if you are hobbyist.

TELEPHONE: 81-942-27-2519 FACSIMILE: 81-942-27-2180

2712 Takeshima, Yasutake-machi, Kurume City, Fukuoka Pref., Japan